Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er
skriftlig aftalt.

2. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, og er gældende 3 måneder fra tilbudets dato, med
mindre andet er skriftlig aftalt.

3. Alle opgivne priser er i danske kroner og eksklusiv moms, men med forbehold for dokumenterede ændringer
i offentlige afgifter, prisstigninger fra leverandør samt eventuelle trykfejl på hjemmesiden. Priserne er vejledende.

4. Betaling skal, hvis ikke andet er aftalt, ske ifølge de betalingsbetingelser der fremgår af tilbud,
ordrebekræftelse og faktura. Efter forfaldsdato tillægges 1,0 % pr. påbegyndt måned. Rykkergebyr udgør
kr. 100,00.

5. Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til
særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/ aftalens indgåelse. Med mindre
andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 12 dage på grund af sælgers forhold
i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse
overfor sælger. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 10,
udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til
ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse
finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte
leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold, meddele køber ændringer i
leveringstiden.

6. Standardemballage, såsom paller og bokspaller, vil blive godskrevet køber ved franko returnering til
leverandør i ubeskadiget stand. Engangsemballage refunderes ikke.

7. Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved montering af leverancen eller dele heraf, som overlades
køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom, og må ikke uden dennes tilladelse
overgives uvedkommende tredjemand.

8. Straks når varen er modtaget af køber, skal denne foretage en sådan undersøgelse af det solgte,
som ordentlig forrentningsbrug kræver, og det står derefter på pladsen for købers regning og risiko.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 8 dage efter manglen er eller burde være
opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber
har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklameret som anført, kan han ikke gøre
manglen gældende.

9. Sælger er alene ansvarlig over for køber i det omfang, sælgers leverandør er ansvarlig over for sælger.
Varer med fabrikationsfejl eller materialefejl, der påvises indenfor rimelig tid, dog ikke ud over købeloven,
vil blive ombyttet eller repareret efter fabrikkens skøn, og efter fabrikkens godkendelse af reklamationen.
Sælger yder ikke godtgørelse eller erstatning for udgifter eller skader, som sådanne fejl i øvrigt måtte have
forårsaget køberen, med mindre, og da kun i det omfang, den pågældende leverandør erstatter disse.
Defekte dele skal på forlangende indsendes fragtfrit til fabrikken. Forandringer, indgreb eller forkert
brug af det solgte uden sælgers skriftlige samtykke, fritager sælger for enhver forpligtigelse.

10. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Sælger er aldrig ansvarlig for eventuelle
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der kan tænkes at opstå som følge af forsinkelse eller
mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de
forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikter, brand, krig,
naturkatastrofer eller anden force majeure, som sælger ikke er herre over.

11. Produktansvar kun efter de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I tilfælde af tvist, vil dette
skulle afgøres ved sælgers værneting.
Betaling:
Der kan betales med dankort i shoppen

Bestilling:
Varerne kan bestilles online døgnet rundt

Levering:
2-9 dage.

Returnering:
Der er 14 dages returret. Udgifter i forbindelse med ombytning og returnering betales altid af køber.